واحد های شرکت

1

رشته فعالیت دامپروری

واحد دامپروری شرکت با بیش از 4000 راس دام در شهرستان های....

2

طرح و توسعه

پروژه ها و طرحهای توسعه ای شرکت در بخش کشاورزی و دامپروری ...

3

رشته فعالیت کشاورزی

کل اراضی کشاورزی شرکت مشتمل بر 2185 هکتار می باشد...


اخرین اخبار

جذب نیرو
دیدار و تجدید میثاق با خانواده شهید
مسابقه ورزشی
برگزاری کلاس آموزشی