آگهی جذب کارشناس ماشین آلات

آگهی جذب  کارشناس ماشین آلات

آگهی جذب کارشناس ماشین آلات

شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی عام ) در نظر دارد به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود از طریق فرآیند آزمون، مصاحبه و گزینش نسبت به جذب نیرو به صورت قرارداد موقت به شرح ذیل اقدام نماید