بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ کشاورزی پارس

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ کشاورزی پارس

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ کشاورزی پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ مدیرعامل محترم هلدینگ کشاورزی پارس از شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور بازدید و جلسه ای با مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی برگزار نمودند در این جلسه آقای مهندس رجایی ضمن تشکر از عملکرد سرمایه های انسانی شرکت بینالود در راستای تحقق اهداف هلدینگ ، اهداف و استراتژی های ۵ سال آینده هلدینگ را در حوز های مختلف تولید ،سرمایه انسانی و مالی اعلام نمودند ایشان در خصوص نگهداشت و پرورش و توسعه نیروهای مستعد تأکید بسیار زیادی داشته وبیان نمودند تمامی شرکتهای هلدینگ باید به سمت اشتغال مولد گام برداشته و از نیروهای استراتژیک شرکت به نحو شایسته استفاده و توجه شود . در ادامه مدیرعامل محترم هلدینگ کشاورزی پارس به همراه مدیران ارشد شرکت بینالود از ظرفیتهای خالی منطقه در بخش دامپروری و واحد دامد اری قدس شرکت بینالود بازدید نمودند