تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در روز چهارشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه  آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه در واحد دامپروری قدس  بصورت رسمی در دو بخش شیمی و میکروبی  با هدف افزایش نظارت و کنترل در خرید و دریافت نهاده های دامی ،کاهش ضایعات و افزایش بهره وری خوراک دام با اندازه گیری پارامترهای مختلف  تجهیز و به بهره برداری رسید.