محصولات تولیدی

محصولات تولیدی

ظرفیت تولیدات اصلی شرکت:

تولیدات شرکت به سه گروه امکان می یابد : شیرخام، دام و  محصولات کشاورزی.