دریافت لوح سپاس

دریافت لوح سپاس

دریافت لوح سپاس

با توجه به دانش فنی و تلاش هدفمند کارکنان شرکت بینالود مدیرعامل  موفق به دریافت لوح سپاس  از نخستین المپیاد ملی بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  گردید