معاینات پزشکی

معاینات پزشکی

معاینات پزشکی

پرونده سلامت برای کارکنان واحد ظفر شرکت بینالود تشکیل گردید و پس از انجام معاینات و آزمایشات پرسنلی که نیاز به درمان بیشتر داشتند به مراکز درمانی معرفی گردیدند