مزایده فروش دام ۹۶/۰۱/۲۷

مزایده فروش دام ۹۶/۰۱/۲۷

 

این شرکت در نظر دارد تعدادی گوساله قطع شیر، گوساله شیرخوار، تلیسه فری مارتین و تلیسه غیر آبستن و گاو غیر آبستن کشتارگاهی را از طریق مزایده کتبی که درساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخه ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ در محل دفتر مرکزی نیشابور برگزار خواهد شد به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل فرمهای مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به آدرس نیشابور شهرک فرهنگیان خیام ۱۸ پلاک ۳ مراجعه نمایند، در روز مزایده هیچ گونه درخواستی پذیرش نمی شود.

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر ۴۲۶۱۰۳۳۱-۰۵۱
مبلغ سپرده بابت هر رأس گوساله ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
مبلغ سپرده بابت هر رأس گاو و تلیسه غیر آبستن ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .
مبلغ سپرده بابت تلیسه فری مارتین ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد.