واکسیناسیون

واکسیناسیون

واکسیناسیون

به منظور پیشگیری تب برفکی با استفاده از  واکسن کشته ( با سویه های O Manisa , O-3039, A iran 05, A Saudi 95, Asia 1 shamir) کل گله واحد  قدس شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود واکسینه شدند.