پذیرش در بورس

پذیرش در بورس

پذیرش در بورس

جشن موفقیت و درج شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور در بازار دوم فرابورس با حضور چندتن از اعضاء و رئیس هیت مدیره وکارمندان شرکت