پروژه احداث باغ ۱۰۰ هکتاری پسته مزرعه ایثار

پروژه احداث باغ ۱۰۰ هکتاری پسته مزرعه ایثار

پروژه احداث باغ ۱۰۰ هکتاری پسته مزرعه ایثار

پیشرفت ۵۰ درصد پروژه احداث باغ پسته شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (سهامی عام )
پروژه احداث باغ ۱۰۰ هکتاری پسته مزرعه ایثار شرکت بینالود با هدف استفاده بهینه از منابع آب و خاک اراضی در اختیار شرکت، تولید محصول باغی باکیفیت، اشتغال زایی در شهرستان و افزایش درآمد و سودآوری شرکت از تیر ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی گردید . عملیات نقشه برداری ، تسطییح اراضی ، آماده سازی بستر کشت ، تولید نهال و اجرای سیستم آبیاری قطره ای با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد پروژه در حال انجام است. محصول نهایی این طرح ارقام پسته احمد آقایی و پوست سفید با ظرفیت تولید ۱۸۰ تن در سال می باشد .